Takgem.ir

ღAsheghanehay Manღ

ღAsheghanehay Manღ

من ودیوارمجازیم...


گــــاهـــی عکســـی را مـــی ســـوزانیــــم
گـــاهـــی عکســـی مـــا را مـــی ســـوزانـــد
گـــاهـــی بـــا دیـــدن یــک عکـــس ســـاعــت هـــا گــریـــه مـــی کنیـــم
گــــاهــی هـــم ســـالهـــا بــا یـــک عکـــس زنـــدگــی مـــی کنیـــم

و ایــــن یعــنی زنـــدگــــــــی


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:38 توسط (مهسان)?

" همیشه باید یک کسی باشد

 که حتی اگر به جای کلمات فقط سه نقطه گذاشتی در یک صفحه سفید ،
 بدانی که می داند یعنی چه ! . . .
همیشه باید کسی باشد ! تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد !
باید کسی باشد که وقتی صدایت لرزید ! بفهمد !
که اگر سکوت کردی بفهمد ! باید کسی باشد !
که اگر بهانه گیر شدی ! بفهمد !
باید کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن ! نبودن ! بفهمد !
باید کسی باشد که اگر حرف های بی معنی زدی بفهمد !
باید کسی باشد بفهمد که درد داری ! که زندگی درد دارد !

بفهمد که دلگیری ! بفهمد که دلت برای چیزهای
کوچک تنگ شده !!!
همیشه باید کسی باشه که وقتی دلت گرفت

سرتو بزاری رو شونش تا میتونی بباری


ولی نیست . . . .

 

زنـدگــی انـگــار
 تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!
 هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری تـمــام
هـول میزنــد
 بـــرای ضـربــه بـعــد .... !
 کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...
 خـیــالـت راحـت !!....
 خـسـتـگــی ِ مــن
 بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ...

همــــیشـ ه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــ ی بغــــض میکـــُنی
وقتـــی دآغونــــی

وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه

دقیقــــا همیـــ ن وقـــــتآ

...انقــــدر حـ ـرف دآری کـــ ه فقــط میتونــی بگـ ـ ی :

"بیخـــیآل"...

گاهی باید کــــــــم شی از بودن ها...
 زیاد که باشی...تـــــــکراری می شوی...
 بودنت را قدر نمی دانند...
 خـــــــــوب بودن و مهربانیت وظیفه ات میشود...
 و خیلــــــــــــی زود فراموش میشوی...

روزگار نبودنت را برایم دیکته می کند…
و نمره ی من باز صفر می شود …
هنوز نبودنت را یاد نگرفته ام ….!!!!


خسته ام ...

خسته نبودنت ...
خسته از روزهایی كه بی تو شب می شود
و شبهایی كه باز هم بی تو می گذرد
 تا كه طلوعی و غروبی دیگر بیایند و
 باز هم گذر زمانها كه بی تو می گذرد ...
می گذرد ...
می گذرد و باز هم می گذرد ..

بعضی چیزها را " باید " بنویسم
نه برای اینکه همه " بخونن " و بگن " عالیه "
برای اینکه " خفه نشم "
همین !!

قـول داده ام....

گــاهـــے،هـــر از گـــاهـــے

فانـوس یـادت را بـے چـراغ و چـلـچـله

روشـن کـنـم

خیالت راحت، مـــن ھمان مــنـم

هـنوز هـم در ایـن شـبـهاے

بے خـواب و بـے خاطـرہ

میـان ایـن کـوچـه هـاے تـاریـک پـرسـہ مـیـزنـم

امـا بـه هـیـچ

سـتاره ی دیـگری سـلام نـخـواهـم کـرد

خیـالت راحــت


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:38 توسط (مهسان)?

نمیدانی

 چطور گیج می شوم

 وقتی هرچه می گردم

 معنی نگاهت

 در هیچ فرهنگ لغتی

 پیدا نمی شود ... !


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:37 توسط (مهسان)?

اگه میخوای حال کسی رو بدونی  

 ازش نپرس !

 دروغ میگه !

 هدفونشو بردار ببین چی گوش میده!!!


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:37 توسط (مهسان)?

گاهی وقتا یه نفر کافی ِ تا بی خیال ِ دنیا شی...
 گاهی وقتا هم دنیایی ناکافی ِ...
واسه اینکه بی خیال ِ یه نفر شی!


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:32 توسط (مهسان)?

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !

یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان

یـــــکــــ بــــغـــض

و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده

بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:29 توسط (مهسان)?

...
یک رفیق شش دانگ ...
یک آرام دل ،
کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده ...
و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کار نباشد ...
رفیقی که ،
من نگویم و او بشنود ...
بخندم و حجم بغضم را در خنده ام ببیند ...
 رفیقی که بگویمش برو ،
اما بماند ...وقتی ماندنش آرامم می کند


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:29 توسط (مهسان)?

آدما گاهی لازمه

چند وقت کرکره شونو بکشن پایین

یه پارچه سیاه بزنن درش و روش بنویسن :

کسی نمرده

فقط دلم گرفته


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:28 توسط (مهسان)?

دردتنهایی کشیدن

مثل کشیدن خط های روی کاغذسفید

شاهکاری می سازدبه نام دیوانگی..

ومن این شاهکاررابه قیمت همه ی فصل های قشنگ زندگیم

خریده ام...

توهرچه می خوهی مرابخوان

دیوانه

خودخواه

بی احساس

...نمی فروشم..


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:27 توسط (مهسان)?

من همینم ...
 
نه چشمآטּ آبــﮯ دارم

نه کفشهآﮮ پآشنه بلند

همیشه کتآنـﮯ مـﮯ پوشم روی چمن هآ غلت میزنم

عشوه ریختن رآ خوب یادم نداده اند

وقتـﮯ از کنارم رد میشوﮮ بوﮮ ادکلنم مستت نمیکند

نگرآטּ پآک شدטּ رژ لب و ریملم نیستم

لآک نآخن هآیم از هزآر مترﮮ داد نمیزند

گآهـﮯ از فرط غصّه بلند دآد میزنم

خدآیم رآ بآ تمآم دنیآ عوض نمیکنم

و بعضـﮯ آدم هآﮮ اطرافم رآ هم بآ تمآم دنیآ عوض نمیکنم

شبهآ پآیه پرسه زدن در خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستم

بلد نیستم تآ صبح پآﮮ گوشـﮯ پچ پچ کنم و بگویم دوستت دآرم

وقتـﮯ حتـﮯ

به تعدآد حروف دوستت دآرم هم ، دوستت ندآرم

ولـﮯ اگر بگویم دوستت دآرم ،

دوست دآشتنم حد ومرزﮮ ندآرد

من خآلصآنه همینم


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:25 توسط (مهسان)?

همیشه دقیقا وقتی پر از حرفـــــــــم

...! حســــــــ بودنت قشنگ تریـــ ـــ ــن حس دنیاست

تو ڪـﮧ باشی ..

هر روز را .. نـــ ــــــ ــــ ـــــه!

هر ثانیه را .. عشــ ♥ــ ــ ♥ـق است !!


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:24 توسط (مهسان)?


وقتی بغــــــــض میکنـم

وقتی داغونم ،

وقتی دلم شکستـــــــه

دقیقا همین وقتا

انقدر حرف دارم که فقط میتونم بگم :

بیخیــــــــــال

 


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:19 توسط (مهسان)?

آغــوشت بوی تلـــخ که هیـــچ  ,
بوی غــــــرورمیدهد !
و چه لذت بخش است که
ریــــه هایم از عطر مردانگی ات پر شـــــــود . . . !
 ...
...
...
آغـوشـت ، میـتـوانــد
 
قشنـگتــریــن سـرخـط ِخبــرهـا بـاشــد
 
وقتــی تـــــو میتـــوانـــــی
 
قشنــگ تـــریـــن
 
تیتـــرِ زنــدگــــی مـــن بـاشـــی …


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:17 توسط (مهسان)?

دوستت دارم

 
اگر کلمه دوستت دارم قیام علیه بندهای میان من و توست
اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خدایی من نسبت به توست
اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست
اگر کلمه دوستت دارم پایان همه جدایی هاست
اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست
اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست
پس با تمام وجود فریاد میزنم
دوست دارم


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:15 توسط (مهسان)?

 
اصن پسر باس به عشقش بگه:
ببین دختر بابات تو حق نداری سرتو رو بالش بزاری فهمیدی یا نه؟
بد یدفه مهربون بشه بگه اخه عشق من اگه سرت رو سینه ی من نباشه. . .
من تا صبح موهای کیو ناز کنم وببوسم که خوابم ببره.بععععله اینجوریاس
 
 


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

دو شنبه 10 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:7 توسط (مهسان)?

 بچه که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم
  اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم
  کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود
  کاش همان کودکی بودیم که
  حرفهایش را از نگاهش می توان خواند
  کاش قلب ها در چهره بود
  اما اکنون ....
  اگر فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمد
  و دل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم.
  دنیا را ببین...
  بچه که بودیم از آسمان باران می آمد
  بزرگ شده ایم از چشم هایمان می آید
  بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست
  بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون میشکنه
  بچه بودیم همه رو ۱۰ تا دوست داشتیم
  بزرگ  که شدیم مارو هیچی دوست ندارن
  بچه بودیم درد دلها رو به هزار ناله می گفتیم،
  همه می فهمیدند
  بزرگ که شدیم درد دل رو به هزار زبون به همه میگیم،
  هیچ کس نمی فهمه
  بچه بودیم دوستیامون تا نداشت
  بزرگ که شدیم همه ی دوستیامون تا داره
  بچه که بودیم بچه بودیم
  بزرگ که شدیم ،بزرگ که نشدیم هیچ
  دیگه همون بچه هم نیستیم...
  خدایا دلم خیلی گرفته ازبغض شکسته شبانم خسته شدم
  از حرفای تو دلمو مرور شبانشون
  از تنهایی... حداقل تو دستمو بگیر

ای کـاش !! فــشـار . . . غــصــہ . . . غــم . . . בرב . . .
واحـد و عــدد داشــتـ !! کـاشـ . . . قــابــلـِ قـیـاسـ و انــدازه گــیـرے بــــوב !!
 آטּ وقــــت شــایــد ... روزگــار بــا تــمــامِ بـے رحــمـے اش
مـے فـهـمــیـد بــر ســر یــک نــفـر چــقــدر آوار مـے ریــزد
 
چه قدر فاصله اینجاست بین آدمها

چه قدر عاطفه تنهاست بین آدمها

کسی به حال شقایق دلش نمیسوزد

و او هنوز شکوفاست بین آدمها

کسی به نیت دل ها دعا نمی خواند

غروب زمزمه پیداست بین آدمها

چه می شود همه از جنس آسمان باشیم

طلوع عشق چه زیباست بین آدمها

تمام پنجره ها بی قرار بارانند

چه قدر خشکی و صحراست بین آدمها

به خاطر تو سرودم چرا که تنها تو
دلت به وسعت دریاست بین آدمها
خدایا به من آرامشی ده تا بپذیرم
آنچه را که نمی توانم تغییر دهم،
دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که
می توانم تغییر دهم،
بینشی ده تا تفاوت آن دو را بدانم،
و فهمی ده تا متوقع نباشم که دنیا
و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند

.د بروصبر کن عشق تو تفسير شود، بعد برو  يا دل از ماندن تو سير شود، بعد برو

خواب ديدي که دلم دست بدامان تو شد

تو بمان خواب تو تعبير شود، بعد برو

لحظه اي باد تو را خواند که با او بروي

تو بمان تا به يقين دير شود، بعد برو

صبر کن عشق زمينگير شود، بعد برو

يا دل از ديده ي تو سير شود، بعد برو

تو اگر کوچ کني بغض خدا مي شکند

تو بمان گريه به زنجير شود، بعد برو


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 17:2 توسط (مهسان)?

.....

گاهی سکوت .........

یعنی اما......یعنی اگر.........

یعنی هزارو یک دلیل که "دل"میترسد بلند بگوید

د


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 16:19 توسط (مهسان)?

آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد ؛یادش کنم

شاید او تنها تر از من باشد ....!!!

..


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 14:7 توسط (مهسان)?

بهترین دوستم الیدا

دوست عزیزم الیدا جان سلام :

تصور میکنم این واقعی ترین که تاکنون از یک دوست شنیده ام

>دوستان.....تورا دوست دارند

<اما معشوق تو نیستند

>مراقب تو هسنتد

<اما از اقوام تو نیستند

>انها اماده اند تا در درد تو شریک شوند

<اما انها بستگان خونی تو نیستند

>انها.....دوستان هستند

یک دوست واقعی

همانند پدر سخت سرزنش میکند

همانند مادر غم تورامیخورد

مثل یک خواهر سر ب سرت میگذارد

مثل یک برادر ادای تو را در می اورد

و اخر این که

بیش تر از یک معشوق دوستت دارد 

عسلم دوستت دارم

 


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 13:58 توسط (مهسان)?

گاهی باید نباشی....

تا بفهمی نبودنت برای چ کسی ارزش دارد....

آن وقت است که میفهمی باید با که همیشه باشی


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 13:31 توسط (مهسان)?

خسته ام ....

دوست دارم یه اطلاعیه پشتم بچسبونم و روش بنویسم :

                 تا اصلاع ثانوی خسته ام


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 13:28 توسط (مهسان)?

دلتنگم

ارزو دارم چتری.......

حتی خیالی.....

خیس دلتنگیت شده ام ........

.


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 13:26 توسط (مهسان)?

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :

اندوه پنهان شده در لبخند را ....

عشق پنهان شده در عصبانیت را ....

....و........

معنای حقیقی سکوت را ........!!


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 13:12 توسط (مهسان)?

زندگی....

زندگی زنگ تفریح

کوتاهی است

یادمان باشد

زنگ بعد

حسابان داریم

 


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 13:9 توسط (مهسان)?

یه وقتایی ...

یه حرفایی.....

چنان اتیشت میزنه .....

ولی نمیتونی.....

دوست داری اشک بریزی

ولی نمیتونی!

حتی نفس کشیدن هم برات سخت میشه ...

تمام وجودت میشه یک بغضی ک نمیترکه...

به این میگن

درد بی درمون !


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 13:5 توسط (مهسان)?

خدایا.....

خدایا.....

دست هایم را زده ام زیر چانه ام....

ماتو مبهوت نگاهت میکنم.....

طلبکار نیستم فقط.....

فقط مشتاقانه بدانم ته ته ته قصه

چه میکنی با من

خدایا خیلی خستم خیلی


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 13:2 توسط (مهسان)?


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 12:59 توسط (مهسان)?

ایستاده ام ....

گفتی لب تر کن تا دنیارا به پایت بریزم

حالا من چشم تر کردم

می ایی؟


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 12:29 توسط (مهسان)?

نگاه تو .....

نگاه تو ....

مرا عاشق تر از پیش میکند....

چه معجونی میشود...

با لمس دوستان تو ....

با حس عشق تو .....

 


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 12:19 توسط (مهسان)?

دستان توست ،وطن من

میدونین چی دلم میخواد!

خدا بیاد بهم بگه:

دیونم کردی بیا اینم همونی که

میخواستی.....

.


برچسب‌ ها: ا?امـہ ے مـطلـب

یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, ساعت 12:14 توسط (مهسان)?

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد